Naar www.iknl.nl
- over deze site > Over IKNL
Notificatie richtlijn Naar startpagina oncoline
----------

Over IKNL

 

IKNL

Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) is het kennis- en kwaliteitsinstituut voor professionals en bestuurders in de oncologische en palliatieve zorg. Ons doel: de oncologische en palliatieve zorg continu te verbeteren.
IKNL benadert preventie, diagnose, behandeling, nazorg en palliatieve zorg als een keten waarin de patiënt centraal staat. Om kwalitatief goede zorg te waarborgen ontwikkelen we producten en diensten ter verbetering van de oncologische zorg, de nazorg en de palliatieve zorg, zowel voor de inhoud als de organisatie van de zorg binnen en tussen zorginstellingen. Daarnaast draagt IKNL nationaal en internationaal bij aan de beleidsvorming op het gebied van oncologische en palliatieve zorg.

Onze missie
Iedere patiënt heeft recht op optimale oncologische en palliatieve zorg. Om te waarborgen dat de kwaliteit van zorg overal zo hoog mogelijk is, voeren we onze taken landelijk uit maar mét oog voor de regionale verschillen.
IKNL richt zich op professionals, onderzoekers en besturen van zorginstellingen en op zorgverzekeraars, wetenschappelijke verenigingen en koepelorganisaties in de zorg.

 

Richtlijnen

IKNL richt zich bij richtlijnen voor de palliatieve zorg op drie aandachtsgebieden:

  • ontwikkeling
  • implementatie
  • evaluatie

Richtlijnen zijn geen doel op zich maar een middel voor kwaliteitsverbetering. Palliatieve richtlijnen zijn bij 93% van de doelgroep bekend en worden voornamelijk gebruikt bij besluitvorming en het informeren van patiënten. Dit blijkt uit IKNL-onderzoek onder een steekproef van 1.443 respondenten.

 

Ontwikkeling
De set richtlijnen voor palliatieve zorg is nagenoeg compleet. IKNL, beroeps- en wetenschappelijke verenigingen en het platform PAZORI (Palliatieve Zorg Richtlijnen) monitoren de actualiteit van de richtlijnen. Hierbij ligt de focus op herziening van de richtlijnen (revisies) of op onderdelen (modulaire revisie).

Implementatie
Implementatie van richtlijnen is maatwerk. Afhankelijk van de behoefte bij de professional, afdeling of instelling zorgt IKNL voor:

  • adviseren op maat van de instelling; in een ziekenhuis kan dit de oncologiecommissie zijn
  • bij- en nascholing
  • begeleiding bij het implementeren van richtlijnen aan de hand van bijvoorbeeld methoden Besluitvorming en Signalering in de palliatieve fase

 

Evaluatie
Besluitvorming in de palliatieve fase, Signalering in de palliatieve fase en het zorpgad Stervensfase zijn zogenoemde Goede Voorbeelden binnen het Verbeterprogramma Palliatieve Zorg (VPZ) van ZonMw. Hiermee stimuleert ZonMW zorgaanbieders om bestaande kennis en inzichten in de praktijk toe te passen om de palliatieve zorg in Nederland te verbeteren. IKNL evalueert het effect van de implementatie van deze Goede Voorbeelden binnen instellingen die deelnemen aan deze verbetertrajecten.

 

Samenwerking
Richtlijnontwikkeling vindt plaats op basis van de meest recente inzichten uit de wetenschappelijke literatuur gecombineerd met kennis en ervaring van patiënten en professionals. IKNL voert overleg over samenwerking in richtlijnontwikkeling en -implementatie met:

  • wetenschappelijke verenigingen, beroepsverenigingen en het platform PAZORI
  • internationale partijen zoals SIGN (Schotland) en KCE (België)
  • het internationale richtlijnennetwerk ‘G-I-N' (Guidelines International Network)